انجمن داغ » پیوند سه کیردریک کوس یک دختر مطیع با طناب محکم

06:12
درباره پورنو

معشوقه موذی تصمیم گرفت که برده جنسی سلف خود را کمی تمرین کند تا مجبور نشود در افکار فرار کند. دخترک برش را برهنه و عادت کرد و پس از آن او با طناب ضخیم سفت و سخت ، سه کیردریک کوس بدن ظریف خود را به هم بست. مهماندار سختگیر ، دختر را به دور سینه های خود گره زده ، دستان خود را پشت سر خود پیچانده و پاهای خود را به هم گره زده است تا حتی نتواند حرکت کند. سپس همکار فقیر را به طرف خود انداخته و با طنابهایی مانند عروسک از سقف آویزان کرد.